Cwm Tydu

Creu Llwybr yr Arfordir

Mae llawer o bobl i ddiolch iddynt am ddatblygu Llwybr yr Arfordir, gan gynnwys tirfeddiannwyr am eu cydweithrediad wrth lunio rhannau newydd o’r llwybr ac wrth wella’r llwybrau presennol, yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cynulliad Cymru am eu cyfraniadau cyllid ac i’r gwirfoddolwyr am eu gwaith caled a’u hymroddiad yn adeiladu’r llwybr.

cerddwyr yn adeiladu pompren

Bu gwirfoddolwyr Cymdeithas y Cerddwyr yn gwneud cyfraniad pwysig i’r broses o ddatblygu Llwybr Arfordir Ceredigion. Bu gwirfoddolwyr a fu’n gweithio gyda Swyddog Llwybrau’r Arfordir allan ym mhob tywydd yn pennu’r llwybrau newydd, yn clirio milltiroedd o lwybrau, yn torri drwy brysgoed trwchus a thyllu llwybrau newydd, yn codi camfeydd, clwydi a phontydd ac yn adfer rhannau o gloddiau cerrig.

Cydnabuwyd ymdrechion y gwirfoddolwyr yn 2006 drwy roi’r wobr uchaf iddynt am y prosiect gorau yng Ngwobrwyon Gweithwyr Llwybrau Troed Cymdeithas y Cerddwyr.

Mae sefydliadau eraill sydd wedi cyfrannu at y gwaith datblygu yn cynnwys Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth a Gwirfoddolwyr y Cenhedloedd Unedig.

Bu cychwyn y fenter i ddatblygu Llwybr Arfordir Cymru yn gyfrifol am gynhyrchu ail ffrwd o gyllid. O dan Raglen Mynediad i'r Arfordir mae’r rhan fwyaf o’r prosiectau yn seiliedig ar gontract yn unig. Mae’r cyllid hwn nid yn unig wedi bod yn gyfrifol am ddatblygu adrannau newydd o lwybr yr arfordir ond hefyd wedi galluogi gwelliannau sylweddol i ddigwydd i adrannau sy'n bodoli eisoes. Mae gwelliannau mawr wedi’u gwneud i arwyneb rhannau poblogaidd o'r llwybr a oedd yn dioddef effeithiau cynnydd yn nifer y cerddwyr. Weithiau gwelir bod y gwaith yn amlwg ar y dechrau, ond buan iawn mae’n ymdoddi i’r amgylchedd. Mae'r gwaith hwn hefyd wedi bod yn fanteisiol i ddefnyddwyr y llwybr sy’n anabl ac i deuluoedd â chadeiriau gwthio.