Cŵn a Diogelwch

Rydym wedi derbyn nifer o adroddiadau am bobl sydd wedi cael eu taro drosodd gan gŵn sy’n rhedeg heibio iddynt ar lwybrau cul. Mae’n amlwg y gallai hyn gael goblygiadau difrifol ar lwybr ar ben clogwyn. ci’n rhedeg yn rhydd Dangoswch barch tuag at ddefnyddwyr eraill y llwybr drwy sicrhau bod eich ci yn cael ei gadw o dan reolaeth ofalus.

Gwybodaeth ar gyfer Perchnogion Cŵn

Mae gan bobl sy’n defnyddio Hawliau Tramwy Cyhoeddus yr hawl i gael ci gyda nhw cyhyd â’i fod o dan reolaeth ofalus. Fodd bynnag, nid oes angen i dirfeddianwyr wneud darpariaeth ar gyfer cŵn. Ar lwybrau ceffyl, bydd y ddarpariaeth ar gyfer ceffylau yn addas ar gyfer cŵn hefyd, ond ar lwybrau troed, mae perchnogion yn dod ar draws camfeydd yn aml, sy’n gallu bod yn rhwystr i’w cŵn, yn enwedig cŵn mawr.

ci o dan reolaeth ofalus

Cŵn a Chamfeydd

Mae cynghorau’n gosod mwy a mwy o glwydi yn lle camfeydd ar Lwybrau Cyhoeddus yn unol â’r polisi mynediad lleiaf cyfyngol; fodd bynnag, gan fod y gyfraith yn gosod y cyfrifoldeb o’u cynnal a’u cadw ar y tirfeddiannwr fel arfer, a gan fod cydweithrediad y tirfeddiannwr yn bwysig o safbwynt cynnal a chadw’r llwybr i’r dyfodol, mae Cynghorau, yn gyffredinol, yn gyndyn i fynnu newidiadau fel hyn yn groes i ddymuniad y tirfeddiannwr.

Pwrpas ffiniau caeau yw cyfyngu ar allu anifeiliaid fferm i grwydro. Os bydd pobl yn creu bylchau mewn ffensys fel bod eu cŵn yn gallu mynd drwyddynt, gallai hyn ganiatáu i stoc ddianc hefyd. Mae hyn yn arbennig o wir am ŵyn a chanlyniad hyn yw eu bod yn cael eu gwahanu oddi wrth eu mamau. Mae pobl sy’n gwneud hyn yn cyflawni difrod troseddol a thrwy elyniaethu tirfeddianwyr mae’n gallu bod yn fwy anodd i’r Cyngor wneud gwaith ar y llwybr yn y dyfodol.

Mae’r Cyngor wedi bod yn gwneud llawer o waith yn gosod clwydi yn lle camfeydd ar Lwybr Arfordir Ceredigion a dim ond rhai sy’n weddill erbyn hyn. Fodd bynnag, gall un gamfa fod yn rhwystr sylweddol a gall rwystro’ch ci rhag cerdded ar hyd darn cyfan o’r llwybr. Dyma restr gyflawn o’r holl gamfeydd sydd ar ôl ar Lwybr Arfordir Ceredigion.

Cŵn ac Anifeiliaid Fferm

Cŵn yw un o bryderon mwyaf tirfeddianwyr sydd â Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar eu tir. Nid yn unig y mae cŵn yn cael eu cysylltu ag aflonyddu ar ddefaid ond mae presenoldeb ci mewn cae yn gallu arwain at wartheg yn ymosod ar bobl. Yn achos gwartheg, felly, mae gofynion y gyfraith i gadw’r ci o dan reolaeth ofalus yn gallu arwain at berchennog y ci yn dioddef. Gan amlaf, mae ymosodiadau gan wartheg ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn digwydd o ganlyniad i fuwch yn ystyried ci yn fygythiad i’w llo, heb i’r ci fynd tuag at y llo neu hyd yn oed fod yn agos ato. Byddwch yn gyfrifol pan fydd llwybr yn croesi tir sy’n cael ei bori gan anifeiliaid fferm a gwnewch yn siŵr nad yw eich ci yn aflonyddu ar anifeiliaid fferm.adar bach

Cŵn a Bywyd Gwyllt

Mae sawl rhan o’r llwybr yn croesi cynefinoedd pwysig ac mae’r bywyd gwyllt sy’n byw yno yn ddibynnol ar yr ardal ac mae’n hawdd tarfu arno. Mae tarfu’n arwain at golli egni a oedd yn anodd ei gael, ac mae cronni egni yn bwysig ar gyfer cadw’r anifail yn fyw ar adeg o gynni. Mae tarfu yn ystod y tymor magu yn gallu arwain at ganlyniadau trychinebus i anifeiliaid ifanc ar unwaith. Dangoswch barch tuag at fywyd gwyllt a chadwch eich ci o dan reolaeth ofalus.