llwybr ar arglawdd drwy gwlypdir llwybr coedwig

Llwybr Arfordir Cymru – Bro Dyfi

golygfa ar draws Cors Fochno o'r llwybr bordiau

Roedd hi’n gryn her i greu Llwybr Arfordir Cymru ar ochr ddeheuol Bro Dyfi. Nid oedd unrhyw ddewisiadau’n dod i’r amlwg o ran llwybrau a oedd eisoes yn bod, a bu’n rhaid ystyried amrywiaeth o ffactorau megis gwlypdiroedd, rheilffyrdd a materion yn ymwneud â chadwraeth. Roedd hi’n amlwg y byddai’n ofynnol i greu llwybr cyhoeddus newydd er mwyn cael llwybr o ansawdd da. Gwnaed arolwg helaeth o’r opsiynau a chafwyd ymgynghoriad cyhoeddus. Ar ôl llawer o drafod ac ystyried daeth dewis clir i'r amlwg ac fe grëwyd 3 cilomedr o Lwybrau Cyhoeddus newydd. Mae’r llwybrau cyswllt newydd wedi creu trywydd llawn cymeriad - gan gynnwys gwlypdiroedd eang Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Fochno, llwybrau braf drwy’r goedwig, a phorfeydd a rhostiroedd sy’n cynnig golygfeydd godidog dros y foryd.

Y Borth i Dre Taliesin

Pellter 7.4 cilomedr (4.6 milltir), gradd – hawdd

Mae rhan newydd o’r llwybr troed yn awr wedi’i greu, ynghyd â gwelliannau i'r llwybr troed presennol, ac mae hyn wedi darparu llwybr sy'n rhedeg ar hyd ymyl ddeheuol y Warchodfa Natur Genedlaethol - Cors Fochno. Tua hanner ffordd ar hyd y trywydd mae llwybr bordiau yn ymestyn i lwyfan gwylio sy'n cynnig golygfeydd ardderchog ar draws y gwlypdir (dde uchaf). Yn yr haf, efallai y bydd yn rhaid i chi ddefnyddio rhywbeth i ymlid pryfed wrth gerdded ar Gors Fochno, a gwae chi os na fyddwch yn gwisgo esgidiau addas pan fo’r tywydd yn wlyb! Pe bai pobl yn dymuno osgoi’r Gors yn gyfan gwbl, mae yno lonydd tawel yn rhedeg yn gyfochrog â’r llwybr.

Yn y rhan fer (0.8 cilomedr / 0.5 milltir) rhwng Tre Taliesin a Thre'r-ddôl mae’r llwybr yn dilyn y ffordd.

Map 1; gorllewin Dyfi

Golygfa o Aberdyfi ar draws Dyffryn Dyfi

Tre'r-ddôl i Gwm Einion (Ffwrnais Dyfi)

Pellter 4.8 cilomedr (3.0 milltir), gradd - cymedrol / hawdd

Mae’r rhan hon o Lwybr Arfordir Cymru yn mynd drwy goedwigoedd a thir ffermio a cheir golygfeydd dros ddyffryn yr afon. Daeth y mwyafrif o’r rhan hon i fodolaeth yn sgil creu llwybrau newydd (ar y chwith a’r chwith eithaf), sy’n amrywiol eu naws ar bob cam o’r ffordd.

Map 2; dwyrain Dyfi

Cwm Einion i Fachynlleth

Pellter 11.4 cilomedr (7.1 milltir), gradd - cymedrol

Gan nad oedd unrhyw ddewisiadau ar gael ar hyd glan yr afon drwy Bowys penderfynwyd defnyddio'r llwybr â’r olygfa orau. Mae'r llwybr yn rhedeg ar hyd Cwm Llyfnant. Crëwyd llwybr cyswllt byr rhwng gorsaf reilffordd Cyffordd Dyfi a Llwybr Arfordir Cymru ger Ffwrnais Dyfi er mwyn galluogi cerddwyr i osgoi’r rhan hon nad yw’n rhedeg ar hyd yr arfordir, petasent yn dewis hynny. Mae'r orsaf yn fan gwych i ddechrau neu orffen taith gerdded hir.

Mwy o wybodaeth ar Lwybr Arfordir Cymru gan gynnwys mapiau o’r trywydd cyfan